OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORA

Perspektivno zanimanje današnjice

Osnovna obuka za medijatora je u poslednjih nekoliko godina stekla izuzetnu popularnost kod nas. Tome je pogodovala sve veća atraktivnost ovog alternativnog načina za rešavanje sporova; kako u svetu tako i kod nas.

Jedan od razloga je taj što je medijacija predstavlja metod koji je potpuno prilagodljiv zahtevima strana u spornom odnosu. A osim toga, strane u spornom odnosu čuvaju kompletnu kontrolu nad ishodom spora tako da se sam postupak može završiti uz zadovoljavanje interesa obe strane.

Shodno svemu do sada pomenutom, razumljivo je zašto zanimanje medijatora postaje sve privlačnije. Osnovna obuka za medijatore pruža polaznicima široka znanja o postupku medijacije kako kroz teoretski tako i kroz praktičan rad koje se ogledaju u simulacijama medijacije. Na ovaj način polaznici stiču sva neophodna znanja kako bi obavljali posredovanje na što kompetentniji način.

Online obuka za medijatora

Kome je namenjena osnovna obuka za medijatore?

Osnovna obuka za medijatore je namenjena svakom ko je zainteresovan da se bavi medijacijom. Inicijalno, medijacija može da ostavi utisak da je ona samo još jedna delatnost u nizu koju mogu obavljati pravnici. Ipak, kako je medijacija pogodna za rešavanje sporova razne prirode, poželjno je da se medijacijom bave lica različitog obrazovnog profila osim pravnika, kao što su: ekonomisti, inženjeri, lica zadužene na poslovima ljudskih resursa, sociolozi, psiholozi, lekari, umetnici i profesori, bez obzira na prethodno stečenu stručnu spremu.

Da bi punoletni državljanin Srbije postao medijator, pored toga što je u obavezi da pohađa osnovnu obuku za medijatora, takođe mora imati i visoku stručnu spremu (180 ESPB) bez obzira na obrazovni profil i da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja.

Koliko traje osnovna obuka za medijatore?

Osnovna obuka za medijatore traje ukupno 25 školskih časova, gde čas traje 45 minuta. Radi što efikasnijeg sprovođenja obuke kao i radi što bolje pripreme polaznika, obuka će se sprovoditi u periodu od 5 dana, gde će se održati najviše 5 školskih časova u toku jednog dana.

Šta se sve obrađuje na obuci za medijatore?

Materija koja se predaje na osnovnoj obuci za medijatore je podeljena u dva dela, na deo koji se odnosi na pravna pitanja u vezi sa medijacijom i na deo koji se tiče najuspešnijeg obavljanja delatnosti medijatora, a to su teoretske i praktične analize problema sa kojima se medijator može susreti, kao i sprovođenje praktičnih vežbi simulacije medijacije na osnovu hipotetičkih slučajeva.

1. DAN

U toku prvog dana, polaznici će se podsetiti (ili upoznati) sa raznim alternativnim načinima rešavanja sporova, kao i gde je mesto medijaciji među njima. Takođe, polaznici će se upoznati sa celokupnim postupkom medijacije, kao i sa etičkim problemima koje medijator u svom radu može susresti.

2. DAN

U toku drugog dana, obradiće se teme kao što su ko može biti posrednik, kako prepoznati slučajeve podobne za medijaciju, kako se pripremiti za posredovanje. Na kraju, polaznicima će se detaljnije predstaviti celokupan postupak medijacije.

3. DAN

U toku trećeg dana, polaznici će se upoznati sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja na teoretskom nivou, kao što su kako spremiti uvodno izlaganje, koje tehnike koristiti prilikom uzimanja izjava strana u postupku i u kojoj meri je značajna uloga aktivnog slušanja, postavljanja pitanja i prikupljanja inforacija.

4. DAN

U toku četvrtog dana, polaznici će se susresti sa praktičnim vežbama kako bi savladali neophodne veštine, kao što su veština identifikovanja problema, tački konflikta, razloga za prekid komunikacije i predstavljanje opcija za sporazum.

5. DAN

U toku petog dana, polaznici će proći kroz praktične vežbe i simulacije medijacije gde će imati priliku da u isto vreme iskoriste sva stečena znanja.

Koji je cilj osnovne obuke za medijatora i šta polaznici dobijaju po završetku?

Cilj osnovne obuke za medijatora jeste da se polaznici postanu kvalifikovani stručnjaci u posredovanju, tako da se posle obuke samostalno mogu baviti ovom delatnošću.

Na osnovnoj obuci za medijatore polaznici će steći osnovna znanja o pojmu, značaju i toku medijacije kao alternativnom načinu rešavanja sporova, osnovnim pravilima za vođenje postupka medijacije, neophodnoj sposobnosti za određivanje medijabilnosti spora, neophodnim veštinama i pregovaračkim tehnikama.

Nakon završene obuke, polaznici će steći uverenje o završenoj osnovnoj obuci za medijatore na osnovu koje će moći da podnesu zahtev Ministarstvu pravde za izdavanje dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika.

Šta sve uključuje osnovna obuka za medijatora?

  • 20% popusta na pun iznos cene za prvih 10 prijavljenih polaznika.
  • Besplatan akreditovani seminar u trajanju od 2 sata koji se računa u sate neophodne za obnovu licence za posredovanje.
  • 10% popusta na pun iznos cene za prijavu na sve specijalizovane obuke za sve polaznike osnovne obuke za medijatore u Akademiji.
  • Vodič za medijatore u elektronskoj formi koji će biti Vaš stalni podsetnik za samostalno i uspešno vođenje postupka medijacije.
  • Radni materijal sa neophodnim obrascima za vođenje postupka medijacije uključujući i zakonsku regulativu medijacije u Srbiji.
  • Sertifikat o završenoj osnovnoj obuci sa kojim ispunjavate uslov za sticanje medijatorske licence od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

Akademija za medijaciju i dijalog je za sprovođenje osnovne obuke za posredovanje dobila akreditaciju Ministarstva pravde Republike Srbije
(rešenje broj: 740-09-00391/2020-22).