MEDIJACIJA I OBUKA MEDIJATORA

Logo akademije za medijaciju i dijalog

Akademija za medijaciju i dijalog - ostvarimo uspeh zajedno

Akademija za medijaciju i dijalog je inovativna organizacija koja pruža edukaciju medijatora – nove prosperitetne profesije u svetu. Akademiju sačinjavaju ugledni esksperti sa dugogodišnjim iskustvom u radu na polju posredovanja u rešavanju sukoba. Odabirom Akademije za medijaciju i dijalog garantujemo Vam stručan, pouzdan i kvalitetan kadar predavača.

Šta je medijacija?

Medijacija je neformalan i dobrovoljan postupak u kome medijatori primenom posebnih znanja i veština olakšavaju pregovore između strana u sporu i pomažu im da pronađu obostrano prihvatljivo rešenje spora.

Medijacija, odnosno posredovanje, sprovodi se u skladu sa definisanom procedurom ali većinu pravila za vođenje postupka uređuju same strane u dogovoru sa medijatorom.

Medijacija je jedinstvena prilika  da se na jednostavan, brz i efikasan način postigne jednako ili čak bolje rešenje od sudskog kojim će obe strane biti zadovoljne.

Zašto je važna medijacija u Srbiji?

Medijacija u Srbiji je značajna pre svega zbog ogromnog rasterećenju rada sudova koji su pretrpani i često neefikasni, te do donošenja presude može proći i do nekoliko godina.

Građanima Srbije je data mogućnost da se oslobode od plaćanja sudskih taksi ukoliko postupak otpočet pred sudom okončaju sporazumom u vansudskom postupsku – medijaciji. Ovo je omogućeno time što strana u sukobu uvek može podneti predlog za rešavanje spora medijacijom uključujući pre suđenja, u toku suđenja ili tokom žalbenog postupka.  

Razvoj medijacije u Srbiji ide uzlaznom putanjom iako se uprkos svom potencijalu još uvek nedovoljno primenjuje.

Akademija za medijaciju i dijalog ulaže veliki napor u promociji medijacije u Srbiji kroz obučavanje i stručno usavršavanje postojećih i budućih medijatora kao i kroz naučna istraživanja najboljih praksi u Evropi i svetu u primeni medijacije.

Medijacija u Srbiji i njeno unapređenje je i jedan od postavljenih uslova za pristup Srbije evrointegracijama a u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg rada pravosuđa.

Postupak medijacije u praksi

Medijacija je postupak koji je po svojoj prirodi hitan i najčešće se okončava na jednom ili u par sastanaka u trajanju od 1 do 3 meseca. Za sprovođenje postupka medijacije neophodna je saglasnost strana u sukobu i za vođenje postupka medijacije i za izbor medijatora. 

Izuzetak predstavljaju situacije u kojima je zakonom propisano vođenje postupka medijacije kao uslov za vođenje sudskog ili nekog drugog postupka. 

Medijacija je uređena na način da strane koje dobrovoljno pristanu na postupak medijacije same dogovaraju način vođenja postupka medijacije i mogu da od njega odustanu u bilo kojem trenutku i otpočnu, tj. nastave sudski postupak.

0 %
Delotvornosti
0 %
Ekonomičnosti
0 %
Efikasnosti

Jednakošću do efikasnog uspeha

Za posredovanje je naročito važno i to da su učesnici u postupku medijacije potpuno ravnopravni, te se, shodno tome,  i sam medijator mora ophoditi na sličan način prema obema stranama . Strane u sporu moraju lično da pristustvuju postupku medijacije uz mogućnost prisustva advokata. 

Ipak i ovde postoje izuzeci. U cilju što efikasnijeg rešavanja problema, nije obavezno istovremeno prisustvo obe strane  sa medijatorom, već je moguće da svaka strana razgovare obavi na odvojenim sastancima, te tako put ka pomirenju učini manje stresnim.  

Medijator je dužan da drugoj strani prenesu samo ono za šta ih jedna strana ovlasti, i ne smeju da kažu drugoj ono što im jedna strana izričito zabrani. 

Zašto medijacija garantuje uspeh?

Iako relativno skoro zastupljena na našim prostorima, medijacija je za jako kratko vreme stekla popularnost čiji uticaj iz dana u dan biva sve pristupačniji. Njeno polje delovanja izuzetno je višestruko, te kao takvo pogodno u mnogim sferama u kojima je neophodno sprovesti postupak posredovanja. 

Od medijacije u školi, preko medijacije u medijima i svakodnevnoj komunikaciji, ova delatnost zabeležila je izuzetan uspeh u pomirenju zavađenih strana. 

U prilog uspešnost medijacije govore i brojne osobine koje su karakteristične za ovakav vid komunikacije, a od kojih su najvažnije fleksibilna komunikacija, otvoren i poverljiv dijalog, kao i ekonomičnost po obe strane u sporu.

 

Fleksibilnost

Medijaciji se pristupa dobrovoljnim pristankom obe strane, a završava kada to one same odluče – bilo dobrovoljnim okončanjem ili postizanjem sporazuma. Pored toga, ovaj postupak omogućava stranama da o jednom trošku reše sve one sporne odnose koje odnose.

Dijalog

Sporazumno rešenje odnosa jedna je od najvećih prednosti medijacije. Tokom samog procesa, strane u spornom odnosu nisu izložene situaciji gde jedna mora biti gubitnik, dok druga mora biti dobitnik. Zajedničkim dogovorom moe se ostvariti win:win situacija pogodna po obe strane.

Poverljivost

Sve što se iznese prilikom medijacije ne može se otkrivati i koristiti u drugim postupcima protiv samih strana; pa čak i u slučaju da se ne postigne dogovor nakon medijacije. Na ovaj način olakšava se postizanje sporazuma, jer se strane osećaju dosta slobodnije da iznesu svoje ideje i stavove.

Ekonomičnost

Medijatori kroz postupak posredovanja mogu da stranama omoguće rešavanje spornog odnosa bez mnogo utrošenog vremena i novca. Takođe, treba imati na umu i to da su troškovi znatno manji jer se ovde plaća samo naknada i nagrada medijatora, te nema dodatnog trošenja novca na dokazivanje.

ONLINE OBUKA
MEDIJATORA

Naša online obuka za medijatora dizajnirana je tako da se uklapa u vaš životni stil, vašu lokaciju, vaše slobodno vreme, vaš poslovni raspored. Bez obzira na vaše zanimanje, vaš nivo iskustva, naš online kurs za medijatora je prilagođen za sve.

Naučite kako da posredujete od početka bez prethodnog iskustva ili znanja o medijaciji – posredovanju uz osnovnu obuku za medijatora. Usavršite svoje trenutne veštine do profesionalnog nivoa koji će vam privući klijente i pomoći da postignete pobedničke rezultate koristeći najnovija dostignuća i tehnike medijacije.

Šta je medijator i koja je njegova uloga?

Medijator je lice koje dobrovoljno i po svom izboru angažuju strane u sukobu kako bi im pomogao u rešavanju njihovog spornog odnosa.

Medijator na potpuno neutralan način posreduje između strana u spornom odnosu, tako da omogući vođenje dijaloga, smanjenje tenzije i stvaranje pozitivne atmosfere.

Cilj medijatora jeste da strane u spornom odnosu dođu do konstruktivnog rešenja tako što će bez tenzije saslušati jednu drugu i doći do zajedničkog interesa.

Medijator tokom obavljanja posredovanja predstavlja važan segment u procesu pomirenja obe strane.

Kako bi medijacija bila uspešna, medijator mora posedovati određene osobine, kao što su:

Medijator prilikom posredovanja mora razdvojiti nerealne želje i istinske potrebe strana u sukobu i u skladu sa njima identifikuje rešenja spornog odnosa.

Medijator mora da se usresredi kako na činjenično, tako i na pravno stanje spornog odnosa kako bi podstakao dijalog između strana.

Medijator mora znati kada da podstakne zajedničku komunikaciju strana, a kada da pojedinačno razgovara sa stranama kako bi se postigao najoptimalniji dogovor.

Medijator mora imati veštine aktivnog slušanja koje će mu omogućiti da dođe do suštinskih potreba strana i da ih na konstruktivan način prezentuje i protumači drugoj strani.

Medijator mora biti u stanju da podstiče dijalog i diskusiju kako bi naveo strane u sukobu na konstruktivne pregovore.

Ko su medijatori i kako postati medijator u Srbiji?

Medijatori u Srbiji mogu biti i psiholozi i pravnici, ekonomisti, elektroinženjeri, matematičari, filozofi, umetnici, lekari, profesori itd. bez ikakvog ograničenja u pogledu završene visoke stručne spreme. 

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova precizno uređuje ko može biti medijator u Srbiji i pod kojim uslovima.
Medijatori u Srbiji mogu da postanu svaki punoletni državljani Srbije koji uspešno završe obuku za medijatora, sa završenim bilo kojim fakultetom odnosno sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova, koji nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora i koji se upišu u Registar posrednika Ministarstva pravde. 

Medijator može biti i državljanin EU, ukoliko je ovlašćen za bavljenje medijacijom u državi čiji je državljanin.

Izuzetak postoji i u slučaju međunarodnih i prekograničnih sporova kod kojih medijatori mogu biti i lica koja nisu državljani Srbije ukoliko imaju dozvolu za bavljenje medijacijom u toj drugoj državi i pod uslovom reciprociteta.

Sudijama je takođe ostavljena mogućnost da se bave medijacijom, ali isključivo van svog radnog vremena.

Obuka za medijatora - put do profesionalne karijere

Obuka za medijatora pruža sveobuhvatan pristup postupku medijacije kroz praktičan i teorijski rad davajući polaznicima jedinstvenu priliku da nakon završene osnovne obuke otpočnu novu karijeru kao profesionalac u rešavanju najrazličitijih vrsta sporova među ljudima.

Pored osnovne obuke za posrednike Akademija za medijaciju i dijalog organizuje i niz specijalizovanih obuka koje omogućuju medijatorima koji su već završili osnovnu obuku da se dodatno usavršavaju i specijalizuju za određene vrste sporova, poput: porodičnih i medijskih sporova, sporova u oblasti intelektualne svojine i drugih sporova, kao i da se osposobe za trenera odnosno predavača medijacije za buduće medijatore.

Specijalizovane obuke polaznicima daju veću šansu da budu angažovani za konkretne vrste sporova zbog veće stručnosti i znanja neophodnog za rešavanje naročitih problema koji se javljaju u različitim oblastima (privredni i radni sporovi, porodični i sporovi u oblasti intelektualne svojine, medijski i drugi).

Svi polaznici obuke dobijaju sertifikat/uverenje o uspešnoj završenoj obuci za medijatora na osnovu koga mogu da se upišu u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Svi polaznici bilo koje obuke dobijaju sertifikat/uverenje o završenoj obuci. Polaznici osnovne obuke za medijatore se na osnovu sertifikata mogu upisati u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Polaznici specijalizovanih obuka na osnovu sertifikata mogu obnoviti dozvolu za posredovanje nakon isteka stare.

Obuka medijatora u našoj Akademiji

Akademija za medijaciju i dijalog okuplja veliki broj stručnjaka, kako iz oblasti prava, tako i iz domena drugih profesija. Kroz interaktivan pristup i inicijalno praktično iskustvo polaznici se obučavaju za sticanje svih onih veština neophodnih za bavljenje medijacijom. 

Osnovna obuka

Položena osnovna obuka predstavlja prvi korak ka sticanju licence za obavljanje postupka medijacije, tj. posredovanja. 

Specijalizovana obuka

Specijalizovane obuke pružaju Vam mogućnost da dodatno usavršite i produbite svoja znanja u specifičnijoj oblasti medijacije.

Česta pitanja u vezi medijacije

Postupak medijacije je neformalan i fleksibilan postupak. Sva pitanja koja se pojave u postupku su u kontroli strana. Posredovanje počinje kad se zaključi sporazum o pristupanju posredovanju, nakon čega medijator posreduje između strana kako bi se postigao dogovor kojim se okončava medijacija.

Osnovna razlika između osvnovne obuke za medijatore od specijalizovane obuke jeste što je osnovna obuka potrebna za prvo dobijanje dozvole za obavljanje medijacije na period od 3 godine, dok su specijalizovane obuke potrebne kako bi se obnovila već izdata dozvola na period od 5 godina.

Trajanje obuke medijatora zavisi od vrste obuka. Ako je osnovna obuka u pitanju, ona se pohađa ukupno 25 časova, koji su raspoređeni po 5 časova u 5 dana. Sa druge strane, specijalizovane obuke najčešće se pohađaju 15 časova. Ipak trajanje specijalizovane obuke varira u zavisnosti od vrste obuke.

Da bi polaznik postao medijator, dovoljno je samo da pohađa osnovu obuku, bez obaveze da polaže bilo kakav ispit kako bi postao medijator. Da bi polaznik mogao dobiti dozvolu za posredovanje potrebno je, pored osnovne obuke, da polaznik ima visoku stručnu spremu (180 ESPB) i da je državljanin Republike Srbije.

Medijator ima pravo na naknadu učinjenih troškova i nagradu, koju plaćaju strane u spornom odnosu po dogovoru. Novčani iznosi su određeni u Pravilniku o tarifi i nagradama i naknadama u postupku posredovanja, gde oni nisu fiksni jer se medijator sa stranama može dogovoriti o drugoj visi naknade.

Prijavite se na newsletter

Prijavljivanjem na newsletter listu bićete obavešteni putem email-a o novostima, promocijama i planiranim obukama koje organizujemo.

Budimo u kontaktu

Zapratite nas na društvenim mrežama i budite u toku sa najnovijim dešavanjima i aktivnostima Akademije za medijaciju i dijalog.